استماع: 1679 , دانلود: 1881 , مجموع رأى دهندگان: 88
استماع: 1158 , دانلود: 1696 , مجموع رأى دهندگان: 68
استماع: 980 , دانلود: 1563 , مجموع رأى دهندگان: 39
استماع: 1127 , دانلود: 2023 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 385 , دانلود: 1264 , مجموع رأى دهندگان: 27
استماع: 1870 , دانلود: 2430 , مجموع رأى دهندگان: 100
استماع: 10581 , دانلود: 5343 , مجموع رأى دهندگان: 443
استماع: 208 , دانلود: 787 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 221 , دانلود: 819 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 456 , دانلود: 1049 , مجموع رأى دهندگان: 13
استماع: 320 , دانلود: 611 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 259 , دانلود: 728 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 131 , دانلود: 391 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 680 , دانلود: 1160 , مجموع رأى دهندگان: 33

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (10581)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5343)