استماع: 1961 , دانلود: 2015 , مجموع رأى دهندگان: 113
استماع: 1306 , دانلود: 1810 , مجموع رأى دهندگان: 72
استماع: 1127 , دانلود: 1688 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1322 , دانلود: 2152 , مجموع رأى دهندگان: 56
استماع: 446 , دانلود: 1322 , مجموع رأى دهندگان: 29
استماع: 2249 , دانلود: 2643 , مجموع رأى دهندگان: 116
استماع: 14276 , دانلود: 6272 , مجموع رأى دهندگان: 573
استماع: 260 , دانلود: 848 , مجموع رأى دهندگان: 18
استماع: 275 , دانلود: 891 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 554 , دانلود: 1140 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 422 , دانلود: 694 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 355 , دانلود: 814 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 170 , دانلود: 451 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 940 , دانلود: 1271 , مجموع رأى دهندگان: 37

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (14276)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6272)