استماع: 2319 , دانلود: 2261 , مجموع رأى دهندگان: 131
استماع: 1541 , دانلود: 2036 , مجموع رأى دهندگان: 78
استماع: 1299 , دانلود: 1943 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1547 , دانلود: 2400 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 515 , دانلود: 1508 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2591 , دانلود: 2946 , مجموع رأى دهندگان: 138
استماع: 20439 , دانلود: 7595 , مجموع رأى دهندگان: 793
استماع: 332 , دانلود: 1037 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 371 , دانلود: 1079 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 717 , دانلود: 1348 , مجموع رأى دهندگان: 23
استماع: 567 , دانلود: 898 , مجموع رأى دهندگان: 25
استماع: 430 , دانلود: 993 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 220 , دانلود: 632 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1187 , دانلود: 1500 , مجموع رأى دهندگان: 49

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (20439)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7595)