استماع: 2204 , دانلود: 2165 , مجموع رأى دهندگان: 127
استماع: 1479 , دانلود: 1936 , مجموع رأى دهندگان: 75
استماع: 1242 , دانلود: 1848 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1472 , دانلود: 2304 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 486 , دانلود: 1429 , مجموع رأى دهندگان: 32
استماع: 2499 , دانلود: 2838 , مجموع رأى دهندگان: 133
استماع: 19030 , دانلود: 7297 , مجموع رأى دهندگان: 754
استماع: 310 , دانلود: 948 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 348 , دانلود: 995 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 645 , دانلود: 1252 , مجموع رأى دهندگان: 20
استماع: 526 , دانلود: 812 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 404 , دانلود: 912 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 207 , دانلود: 550 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1112 , دانلود: 1405 , مجموع رأى دهندگان: 46

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (19030)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7297)