استماع: 1678 , دانلود: 1879 , مجموع رأى دهندگان: 88
استماع: 1157 , دانلود: 1696 , مجموع رأى دهندگان: 68
استماع: 979 , دانلود: 1563 , مجموع رأى دهندگان: 39
استماع: 1127 , دانلود: 2023 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 384 , دانلود: 1263 , مجموع رأى دهندگان: 27
استماع: 1870 , دانلود: 2429 , مجموع رأى دهندگان: 100
استماع: 10563 , دانلود: 5340 , مجموع رأى دهندگان: 441
استماع: 208 , دانلود: 787 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 221 , دانلود: 818 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 456 , دانلود: 1049 , مجموع رأى دهندگان: 13
استماع: 320 , دانلود: 611 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 259 , دانلود: 727 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 130 , دانلود: 391 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 680 , دانلود: 1160 , مجموع رأى دهندگان: 33

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (10563)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5340)