استماع: 1705 , دانلود: 1896 , مجموع رأى دهندگان: 91
استماع: 1172 , دانلود: 1708 , مجموع رأى دهندگان: 69
استماع: 993 , دانلود: 1575 , مجموع رأى دهندگان: 39
استماع: 1144 , دانلود: 2033 , مجموع رأى دهندگان: 49
استماع: 395 , دانلود: 1272 , مجموع رأى دهندگان: 28
استماع: 1906 , دانلود: 2454 , مجموع رأى دهندگان: 100
استماع: 10954 , دانلود: 5437 , مجموع رأى دهندگان: 454
استماع: 212 , دانلود: 795 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 229 , دانلود: 832 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 459 , دانلود: 1065 , مجموع رأى دهندگان: 13
استماع: 324 , دانلود: 626 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 264 , دانلود: 738 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 133 , دانلود: 403 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 698 , دانلود: 1170 , مجموع رأى دهندگان: 34

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (10954)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5437)