استماع: 2042 , دانلود: 2082 , مجموع رأى دهندگان: 118
استماع: 1376 , دانلود: 1872 , مجموع رأى دهندگان: 73
استماع: 1167 , دانلود: 1751 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 1359 , دانلود: 2215 , مجموع رأى دهندگان: 59
استماع: 468 , دانلود: 1371 , مجموع رأى دهندگان: 31
استماع: 2316 , دانلود: 2719 , مجموع رأى دهندگان: 121
استماع: 15490 , دانلود: 6590 , مجموع رأى دهندگان: 622
استماع: 267 , دانلود: 892 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 299 , دانلود: 947 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 601 , دانلود: 1188 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 470 , دانلود: 750 , مجموع رأى دهندگان: 22
استماع: 375 , دانلود: 867 , مجموع رأى دهندگان: 18
استماع: 186 , دانلود: 503 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 989 , دانلود: 1339 , مجموع رأى دهندگان: 40

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (15490)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6590)