استماع: 1996 , دانلود: 2038 , مجموع رأى دهندگان: 117
استماع: 1331 , دانلود: 1825 , مجموع رأى دهندگان: 72
استماع: 1134 , دانلود: 1699 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1333 , دانلود: 2167 , مجموع رأى دهندگان: 57
استماع: 452 , دانلود: 1336 , مجموع رأى دهندگان: 31
استماع: 2268 , دانلود: 2662 , مجموع رأى دهندگان: 119
استماع: 14551 , دانلود: 6347 , مجموع رأى دهندگان: 588
استماع: 263 , دانلود: 862 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 283 , دانلود: 904 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 558 , دانلود: 1154 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 443 , دانلود: 711 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 356 , دانلود: 826 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 173 , دانلود: 465 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 948 , دانلود: 1291 , مجموع رأى دهندگان: 39

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (14551)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6347)