استماع: 2005 , دانلود: 2054 , مجموع رأى دهندگان: 117
استماع: 1341 , دانلود: 1840 , مجموع رأى دهندگان: 72
استماع: 1142 , دانلود: 1716 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1342 , دانلود: 2180 , مجموع رأى دهندگان: 58
استماع: 455 , دانلود: 1350 , مجموع رأى دهندگان: 31
استماع: 2273 , دانلود: 2673 , مجموع رأى دهندگان: 120
استماع: 14787 , دانلود: 6426 , مجموع رأى دهندگان: 596
استماع: 265 , دانلود: 874 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 285 , دانلود: 924 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 565 , دانلود: 1167 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 448 , دانلود: 725 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 361 , دانلود: 837 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 177 , دانلود: 477 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 965 , دانلود: 1306 , مجموع رأى دهندگان: 40

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (14787)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6426)