استماع: 1689 , دانلود: 1889 , مجموع رأى دهندگان: 89
استماع: 1163 , دانلود: 1705 , مجموع رأى دهندگان: 68
استماع: 985 , دانلود: 1571 , مجموع رأى دهندگان: 39
استماع: 1133 , دانلود: 2030 , مجموع رأى دهندگان: 49
استماع: 388 , دانلود: 1269 , مجموع رأى دهندگان: 27
استماع: 1889 , دانلود: 2443 , مجموع رأى دهندگان: 100
استماع: 10748 , دانلود: 5392 , مجموع رأى دهندگان: 449
استماع: 209 , دانلود: 792 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 225 , دانلود: 828 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 456 , دانلود: 1061 , مجموع رأى دهندگان: 13
استماع: 321 , دانلود: 616 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 260 , دانلود: 734 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 132 , دانلود: 399 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 695 , دانلود: 1165 , مجموع رأى دهندگان: 34

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (10748)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5392)