استماع: 2266 , دانلود: 2230 , مجموع رأى دهندگان: 130
استماع: 1520 , دانلود: 2003 , مجموع رأى دهندگان: 77
استماع: 1279 , دانلود: 1907 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1512 , دانلود: 2367 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 507 , دانلود: 1484 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2534 , دانلود: 2907 , مجموع رأى دهندگان: 133
استماع: 19685 , دانلود: 7460 , مجموع رأى دهندگان: 773
استماع: 320 , دانلود: 1000 , مجموع رأى دهندگان: 22
استماع: 365 , دانلود: 1052 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 707 , دانلود: 1320 , مجموع رأى دهندگان: 23
استماع: 548 , دانلود: 874 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 419 , دانلود: 967 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 217 , دانلود: 610 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1153 , دانلود: 1471 , مجموع رأى دهندگان: 48

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (19685)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7460)