استماع: 1985 , دانلود: 2031 , مجموع رأى دهندگان: 116
استماع: 1320 , دانلود: 1821 , مجموع رأى دهندگان: 72
استماع: 1132 , دانلود: 1696 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1331 , دانلود: 2163 , مجموع رأى دهندگان: 57
استماع: 451 , دانلود: 1332 , مجموع رأى دهندگان: 31
استماع: 2255 , دانلود: 2654 , مجموع رأى دهندگان: 116
استماع: 14481 , دانلود: 6325 , مجموع رأى دهندگان: 584
استماع: 263 , دانلود: 859 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 283 , دانلود: 902 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 558 , دانلود: 1151 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 441 , دانلود: 708 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 355 , دانلود: 823 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 173 , دانلود: 463 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 947 , دانلود: 1286 , مجموع رأى دهندگان: 38

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (14481)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6325)