استماع: 1733 , دانلود: 1906 , مجموع رأى دهندگان: 92
استماع: 1182 , دانلود: 1712 , مجموع رأى دهندگان: 70
استماع: 1000 , دانلود: 1583 , مجموع رأى دهندگان: 40
استماع: 1158 , دانلود: 2043 , مجموع رأى دهندگان: 49
استماع: 399 , دانلود: 1277 , مجموع رأى دهندگان: 28
استماع: 1924 , دانلود: 2466 , مجموع رأى دهندگان: 101
استماع: 11188 , دانلود: 5494 , مجموع رأى دهندگان: 462
استماع: 216 , دانلود: 800 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 236 , دانلود: 839 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 462 , دانلود: 1071 , مجموع رأى دهندگان: 13
استماع: 328 , دانلود: 633 , مجموع رأى دهندگان: 18
استماع: 274 , دانلود: 745 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 136 , دانلود: 406 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 716 , دانلود: 1177 , مجموع رأى دهندگان: 34

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (11188)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5494)