استماع: 2169 , دانلود: 2131 , مجموع رأى دهندگان: 125
استماع: 1465 , دانلود: 1913 , مجموع رأى دهندگان: 75
استماع: 1227 , دانلود: 1822 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 1453 , دانلود: 2270 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 483 , دانلود: 1399 , مجموع رأى دهندگان: 32
استماع: 2471 , دانلود: 2803 , مجموع رأى دهندگان: 126
استماع: 18534 , دانلود: 7173 , مجموع رأى دهندگان: 736
استماع: 296 , دانلود: 921 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 341 , دانلود: 972 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 639 , دانلود: 1223 , مجموع رأى دهندگان: 20
استماع: 521 , دانلود: 785 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 403 , دانلود: 890 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 204 , دانلود: 526 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1087 , دانلود: 1378 , مجموع رأى دهندگان: 46

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (18534)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7173)