استماع: 2308 , دانلود: 2258 , مجموع رأى دهندگان: 130
استماع: 1540 , دانلود: 2034 , مجموع رأى دهندگان: 78
استماع: 1297 , دانلود: 1941 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1546 , دانلود: 2398 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 514 , دانلود: 1506 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2582 , دانلود: 2944 , مجموع رأى دهندگان: 137
استماع: 20426 , دانلود: 7591 , مجموع رأى دهندگان: 792
استماع: 329 , دانلود: 1036 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 371 , دانلود: 1077 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 717 , دانلود: 1347 , مجموع رأى دهندگان: 23
استماع: 561 , دانلود: 896 , مجموع رأى دهندگان: 25
استماع: 430 , دانلود: 992 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 220 , دانلود: 631 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1187 , دانلود: 1499 , مجموع رأى دهندگان: 49

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (20426)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7591)