استماع: 1743 , دانلود: 1912 , مجموع رأى دهندگان: 92
استماع: 1188 , دانلود: 1722 , مجموع رأى دهندگان: 71
استماع: 1013 , دانلود: 1596 , مجموع رأى دهندگان: 40
استماع: 1171 , دانلود: 2059 , مجموع رأى دهندگان: 49
استماع: 400 , دانلود: 1285 , مجموع رأى دهندگان: 28
استماع: 1932 , دانلود: 2484 , مجموع رأى دهندگان: 104
استماع: 11294 , دانلود: 5524 , مجموع رأى دهندگان: 467
استماع: 221 , دانلود: 801 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 239 , دانلود: 842 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 470 , دانلود: 1078 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 335 , دانلود: 637 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 276 , دانلود: 756 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 136 , دانلود: 406 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 754 , دانلود: 1179 , مجموع رأى دهندگان: 34

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (11294)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5524)