استماع: 2246 , دانلود: 2214 , مجموع رأى دهندگان: 128
استماع: 1511 , دانلود: 1987 , مجموع رأى دهندگان: 77
استماع: 1271 , دانلود: 1894 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1497 , دانلود: 2349 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 501 , دانلود: 1472 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2523 , دانلود: 2889 , مجموع رأى دهندگان: 133
استماع: 19512 , دانلود: 7428 , مجموع رأى دهندگان: 767
استماع: 318 , دانلود: 988 , مجموع رأى دهندگان: 22
استماع: 365 , دانلود: 1034 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 702 , دانلود: 1302 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 543 , دانلود: 858 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 417 , دانلود: 954 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 215 , دانلود: 598 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1151 , دانلود: 1458 , مجموع رأى دهندگان: 48

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (19512)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7428)