استماع: 2002 , دانلود: 2048 , مجموع رأى دهندگان: 117
استماع: 1337 , دانلود: 1838 , مجموع رأى دهندگان: 72
استماع: 1138 , دانلود: 1713 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1341 , دانلود: 2175 , مجموع رأى دهندگان: 57
استماع: 453 , دانلود: 1344 , مجموع رأى دهندگان: 31
استماع: 2270 , دانلود: 2669 , مجموع رأى دهندگان: 119
استماع: 14699 , دانلود: 6397 , مجموع رأى دهندگان: 592
استماع: 263 , دانلود: 869 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 284 , دانلود: 910 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 561 , دانلود: 1163 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 446 , دانلود: 717 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 359 , دانلود: 832 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 176 , دانلود: 473 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 962 , دانلود: 1301 , مجموع رأى دهندگان: 40

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (14699)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6397)