استماع: 1689 , دانلود: 1889 , مجموع رأى دهندگان: 89
استماع: 1162 , دانلود: 1705 , مجموع رأى دهندگان: 68
استماع: 985 , دانلود: 1571 , مجموع رأى دهندگان: 39
استماع: 1132 , دانلود: 2030 , مجموع رأى دهندگان: 49
استماع: 386 , دانلود: 1269 , مجموع رأى دهندگان: 27
استماع: 1884 , دانلود: 2443 , مجموع رأى دهندگان: 100
استماع: 10724 , دانلود: 5385 , مجموع رأى دهندگان: 447
استماع: 209 , دانلود: 792 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 224 , دانلود: 827 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 456 , دانلود: 1060 , مجموع رأى دهندگان: 13
استماع: 321 , دانلود: 615 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 260 , دانلود: 734 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 132 , دانلود: 399 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 692 , دانلود: 1165 , مجموع رأى دهندگان: 34

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (10724)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5385)