استماع: 1939 , دانلود: 2004 , مجموع رأى دهندگان: 112
استماع: 1305 , دانلود: 1804 , مجموع رأى دهندگان: 72
استماع: 1122 , دانلود: 1678 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1314 , دانلود: 2144 , مجموع رأى دهندگان: 55
استماع: 444 , دانلود: 1313 , مجموع رأى دهندگان: 29
استماع: 2229 , دانلود: 2633 , مجموع رأى دهندگان: 116
استماع: 14028 , دانلود: 6199 , مجموع رأى دهندگان: 567
استماع: 259 , دانلود: 839 , مجموع رأى دهندگان: 18
استماع: 268 , دانلود: 883 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 547 , دانلود: 1132 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 414 , دانلود: 687 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 352 , دانلود: 807 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 169 , دانلود: 444 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 932 , دانلود: 1264 , مجموع رأى دهندگان: 37

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (14028)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6199)