استماع: 1786 , دانلود: 1943 , مجموع رأى دهندگان: 96
استماع: 1218 , دانلود: 1753 , مجموع رأى دهندگان: 71
استماع: 1047 , دانلود: 1630 , مجموع رأى دهندگان: 41
استماع: 1225 , دانلود: 2091 , مجموع رأى دهندگان: 53
استماع: 405 , دانلود: 1291 , مجموع رأى دهندگان: 28
استماع: 2002 , دانلود: 2526 , مجموع رأى دهندگان: 108
استماع: 12182 , دانلود: 5695 , مجموع رأى دهندگان: 498
استماع: 239 , دانلود: 809 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 250 , دانلود: 851 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 494 , دانلود: 1100 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 354 , دانلود: 652 , مجموع رأى دهندگان: 20
استماع: 292 , دانلود: 771 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 142 , دانلود: 420 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 829 , دانلود: 1207 , مجموع رأى دهندگان: 34

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (12182)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5695)