استماع: 2294 , دانلود: 2242 , مجموع رأى دهندگان: 130
استماع: 1536 , دانلود: 2015 , مجموع رأى دهندگان: 78
استماع: 1293 , دانلود: 1919 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1542 , دانلود: 2376 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 511 , دانلود: 1493 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2571 , دانلود: 2925 , مجموع رأى دهندگان: 136
استماع: 20265 , دانلود: 7545 , مجموع رأى دهندگان: 786
استماع: 329 , دانلود: 1008 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 370 , دانلود: 1059 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 716 , دانلود: 1328 , مجموع رأى دهندگان: 23
استماع: 559 , دانلود: 879 , مجموع رأى دهندگان: 25
استماع: 428 , دانلود: 972 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 220 , دانلود: 615 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1184 , دانلود: 1482 , مجموع رأى دهندگان: 49

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (20265)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7545)