استماع: 2029 , دانلود: 2070 , مجموع رأى دهندگان: 118
استماع: 1363 , دانلود: 1857 , مجموع رأى دهندگان: 73
استماع: 1152 , دانلود: 1734 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 1354 , دانلود: 2194 , مجموع رأى دهندگان: 58
استماع: 461 , دانلود: 1363 , مجموع رأى دهندگان: 31
استماع: 2295 , دانلود: 2695 , مجموع رأى دهندگان: 121
استماع: 15235 , دانلود: 6548 , مجموع رأى دهندگان: 617
استماع: 267 , دانلود: 886 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 294 , دانلود: 941 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 579 , دانلود: 1184 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 453 , دانلود: 744 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 369 , دانلود: 855 , مجموع رأى دهندگان: 18
استماع: 185 , دانلود: 494 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 978 , دانلود: 1329 , مجموع رأى دهندگان: 40

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (15235)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6548)