استماع: 2321 , دانلود: 2265 , مجموع رأى دهندگان: 131
استماع: 1541 , دانلود: 2042 , مجموع رأى دهندگان: 78
استماع: 1301 , دانلود: 1949 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1547 , دانلود: 2404 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 515 , دانلود: 1512 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2595 , دانلود: 2951 , مجموع رأى دهندگان: 138
استماع: 20450 , دانلود: 7603 , مجموع رأى دهندگان: 796
استماع: 332 , دانلود: 1038 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 371 , دانلود: 1081 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 717 , دانلود: 1351 , مجموع رأى دهندگان: 23
استماع: 567 , دانلود: 900 , مجموع رأى دهندگان: 25
استماع: 431 , دانلود: 995 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 220 , دانلود: 634 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1187 , دانلود: 1505 , مجموع رأى دهندگان: 49

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (20450)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7603)