استماع: 1700 , دانلود: 1891 , مجموع رأى دهندگان: 90
استماع: 1167 , دانلود: 1706 , مجموع رأى دهندگان: 69
استماع: 988 , دانلود: 1574 , مجموع رأى دهندگان: 39
استماع: 1144 , دانلود: 2031 , مجموع رأى دهندگان: 49
استماع: 394 , دانلود: 1269 , مجموع رأى دهندگان: 27
استماع: 1897 , دانلود: 2447 , مجموع رأى دهندگان: 100
استماع: 10873 , دانلود: 5413 , مجموع رأى دهندگان: 451
استماع: 211 , دانلود: 794 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 227 , دانلود: 828 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 458 , دانلود: 1064 , مجموع رأى دهندگان: 13
استماع: 321 , دانلود: 619 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 261 , دانلود: 736 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 133 , دانلود: 400 , مجموع رأى دهندگان: 43
استماع: 697 , دانلود: 1166 , مجموع رأى دهندگان: 34

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (10873)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5413)