استماع: 2227 , دانلود: 2186 , مجموع رأى دهندگان: 127
استماع: 1498 , دانلود: 1957 , مجموع رأى دهندگان: 76
استماع: 1254 , دانلود: 1870 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1480 , دانلود: 2321 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 487 , دانلود: 1449 , مجموع رأى دهندگان: 32
استماع: 2505 , دانلود: 2859 , مجموع رأى دهندگان: 133
استماع: 19250 , دانلود: 7373 , مجموع رأى دهندگان: 759
استماع: 312 , دانلود: 965 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 351 , دانلود: 1013 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 651 , دانلود: 1268 , مجموع رأى دهندگان: 20
استماع: 526 , دانلود: 831 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 412 , دانلود: 929 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 209 , دانلود: 569 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1119 , دانلود: 1424 , مجموع رأى دهندگان: 46

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (19250)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7373)