استماع: 1652 , دانلود: 1853 , مجموع رأى دهندگان: 88
استماع: 1147 , دانلود: 1676 , مجموع رأى دهندگان: 68
استماع: 958 , دانلود: 1535 , مجموع رأى دهندگان: 39
استماع: 1117 , دانلود: 2000 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 382 , دانلود: 1244 , مجموع رأى دهندگان: 27
استماع: 1844 , دانلود: 2396 , مجموع رأى دهندگان: 98
استماع: 10154 , دانلود: 5195 , مجموع رأى دهندگان: 433
استماع: 201 , دانلود: 771 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 218 , دانلود: 797 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 444 , دانلود: 1024 , مجموع رأى دهندگان: 11
استماع: 316 , دانلود: 595 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 253 , دانلود: 712 , مجموع رأى دهندگان: 15
استماع: 127 , دانلود: 367 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 658 , دانلود: 1136 , مجموع رأى دهندگان: 33

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (10154)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (5195)