استماع: 2232 , دانلود: 2194 , مجموع رأى دهندگان: 127
استماع: 1509 , دانلود: 1967 , مجموع رأى دهندگان: 77
استماع: 1259 , دانلود: 1878 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1485 , دانلود: 2330 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 493 , دانلود: 1459 , مجموع رأى دهندگان: 32
استماع: 2515 , دانلود: 2867 , مجموع رأى دهندگان: 133
استماع: 19318 , دانلود: 7386 , مجموع رأى دهندگان: 763
استماع: 315 , دانلود: 974 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 359 , دانلود: 1021 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 697 , دانلود: 1277 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 542 , دانلود: 838 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 413 , دانلود: 938 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 211 , دانلود: 576 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1129 , دانلود: 1432 , مجموع رأى دهندگان: 46

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (19318)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7386)