استماع: 2303 , دانلود: 2249 , مجموع رأى دهندگان: 130
استماع: 1539 , دانلود: 2024 , مجموع رأى دهندگان: 78
استماع: 1296 , دانلود: 1931 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1545 , دانلود: 2385 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 513 , دانلود: 1501 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2582 , دانلود: 2938 , مجموع رأى دهندگان: 137
استماع: 20412 , دانلود: 7582 , مجموع رأى دهندگان: 792
استماع: 329 , دانلود: 1021 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 370 , دانلود: 1070 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 716 , دانلود: 1340 , مجموع رأى دهندگان: 23
استماع: 561 , دانلود: 888 , مجموع رأى دهندگان: 25
استماع: 430 , دانلود: 984 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 220 , دانلود: 624 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1187 , دانلود: 1493 , مجموع رأى دهندگان: 49

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (20412)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7582)