استماع: 1969 , دانلود: 2021 , مجموع رأى دهندگان: 116
استماع: 1307 , دانلود: 1816 , مجموع رأى دهندگان: 72
استماع: 1129 , دانلود: 1693 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1327 , دانلود: 2158 , مجموع رأى دهندگان: 57
استماع: 449 , دانلود: 1328 , مجموع رأى دهندگان: 30
استماع: 2253 , دانلود: 2651 , مجموع رأى دهندگان: 116
استماع: 14362 , دانلود: 6301 , مجموع رأى دهندگان: 580
استماع: 260 , دانلود: 854 , مجموع رأى دهندگان: 19
استماع: 282 , دانلود: 896 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 556 , دانلود: 1147 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 423 , دانلود: 701 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 355 , دانلود: 819 , مجموع رأى دهندگان: 17
استماع: 170 , دانلود: 457 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 943 , دانلود: 1278 , مجموع رأى دهندگان: 38

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (14362)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6301)