استماع: 2246 , دانلود: 2207 , مجموع رأى دهندگان: 128
استماع: 1511 , دانلود: 1977 , مجموع رأى دهندگان: 77
استماع: 1266 , دانلود: 1885 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1495 , دانلود: 2341 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 497 , دانلود: 1463 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2521 , دانلود: 2879 , مجموع رأى دهندگان: 133
استماع: 19430 , دانلود: 7406 , مجموع رأى دهندگان: 765
استماع: 318 , دانلود: 982 , مجموع رأى دهندگان: 22
استماع: 363 , دانلود: 1027 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 698 , دانلود: 1294 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 543 , دانلود: 849 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 417 , دانلود: 944 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 214 , دانلود: 590 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1143 , دانلود: 1447 , مجموع رأى دهندگان: 48

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (19430)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7406)