استماع: 2251 , دانلود: 2226 , مجموع رأى دهندگان: 128
استماع: 1515 , دانلود: 1996 , مجموع رأى دهندگان: 77
استماع: 1274 , دانلود: 1905 , مجموع رأى دهندگان: 48
استماع: 1502 , دانلود: 2363 , مجموع رأى دهندگان: 63
استماع: 502 , دانلود: 1480 , مجموع رأى دهندگان: 34
استماع: 2525 , دانلود: 2902 , مجموع رأى دهندگان: 133
استماع: 19574 , دانلود: 7449 , مجموع رأى دهندگان: 770
استماع: 318 , دانلود: 997 , مجموع رأى دهندگان: 22
استماع: 365 , دانلود: 1044 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 702 , دانلود: 1313 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 547 , دانلود: 866 , مجموع رأى دهندگان: 24
استماع: 417 , دانلود: 964 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 215 , دانلود: 607 , مجموع رأى دهندگان: 47
استماع: 1152 , دانلود: 1468 , مجموع رأى دهندگان: 48

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (19574)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (7449)