استماع: 1900 , دانلود: 1989 , مجموع رأى دهندگان: 101
استماع: 1284 , دانلود: 1791 , مجموع رأى دهندگان: 71
استماع: 1111 , دانلود: 1663 , مجموع رأى دهندگان: 42
استماع: 1298 , دانلود: 2132 , مجموع رأى دهندگان: 54
استماع: 440 , دانلود: 1308 , مجموع رأى دهندگان: 28
استماع: 2194 , دانلود: 2613 , مجموع رأى دهندگان: 116
استماع: 13608 , دانلود: 6102 , مجموع رأى دهندگان: 548
استماع: 256 , دانلود: 831 , مجموع رأى دهندگان: 18
استماع: 267 , دانلود: 873 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 541 , دانلود: 1124 , مجموع رأى دهندگان: 14
استماع: 411 , دانلود: 679 , مجموع رأى دهندگان: 21
استماع: 345 , دانلود: 797 , مجموع رأى دهندگان: 16
استماع: 159 , دانلود: 437 , مجموع رأى دهندگان: 44
استماع: 890 , دانلود: 1248 , مجموع رأى دهندگان: 35

ارزيابى كلى: نسبتا خوبخوببسيارخوبممتازشگفت انگيز
آمارها
مجموع قسمت ها: 14
پرشنونده ترين قسمت ها: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (13608)
بيشترين قسمت دانلود شده: حسین آرام جانم-استاد کریمخانی-تصویری (6102)